Daar krijg je energie van

Vorig jaar heeft de provincie Drenthe een Green Deal gesloten met de bedrijven Mycelco, een biotechnologisch bureau gespecialiseerd in ecologische toepassingen met schimmels, planten en bacteriën, en Drenthe Growers, een komkommer kwekerij, voor de uitvoering van het project: BIO Energy System. De partijen beogen met dit project een voorbeeld neer te zetten voor het gebruik van reststromen in een circulaire economie.

BIO Energy System
We leven in een tijd waarin steeds meer de waarde van reststromen erkend en herkend wordt. Dat geldt ook voor de reststromen uit de glastuinbouw en nu specifiek voor die van komkommerteler Drenthe Growers. Op initiatief van Mycelco hebben beide bedrijven een plan opgezet om warmte uit de reststromen te winnen en dat weer te gebruiken voor onder andere diezelfde komkommerteelt.

Hiervoor willen beide partijen de fermentatieprocessen gebruiken voor het opwekken en gebruiken van warmte. Omdat alleen “groen materiaal” (in dit geval) komkommerloof daarvoor “te nat” is, wordt ook houtachtig materiaal gebruikt. Dat materiaal moet geleverd worden vanuit de teelt van Miscanthus (olifantsgras), dat een hoog “houtgehalte” heeft. Het project richt zich daarmee op het lokaal verwerken van een reststroom, waardoor de vervoersbewegingen voor de verwerking worden beperkt. Via de fermentatietechnieken wordt warmte verkregen die direct gebruikt wordt of die in een buffer wordt opgeslagen voor later gebruik. De verwachting is dat een dergelijk systeem circa 18 maanden voldoende warmte kan leveren. Daarna blijft er hoogwaardige compost over, doordat er een juiste mix van groen en houtachtig materiaal is verwerkt. In dit project moet met name de toegepaste techniek van warmtewinning en sturing op het fermentatieproces het verschil maken.

Sinds kort is de omgevingsvergunning rond en is het project in uitvoering. Om hier aandacht aan te besteden, en de Green Deal onder de aandacht te brengen, vindt op maandag 3 juli de officiële start van het project plaats bij Drenthe Growers in Erica. Drents gedeputeerde Tjisse Stelpstra zal het project officieel starten.

Met het project wil de provincie Drenthe samen met Mycelco en Drenthe Growers een besparing tussen de 20.000 – 50.000 kuub aardgas per jaar realiseren, naast een reductie van 700 ton CO2 en de bouw van 8 ha meerjarige Myscanthus op braakliggende gronden in de regio. Zie verder https://www.mycelco.nl/project-bio-energy-system/.