Categorie: Nieuws

PlantPaal: Duurzame walbeschoeiing, noodzaak en primeur in Drenthe

De waterschappen Reest en Wieden, Hunze en Aa’s en Vechtstromen hebben in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het bedrijf Millvison en Stenden Hogeschool Emmen een uniek en groen product voor walbeschoeiing ontwikkeld. Deze milieuvriendelijke vorm van walbeschoeiing wordt gemaakt van bermmaaisel en heet Plantpaal. Op woensdag 4 maart om 13.30 uur sloeg Ard van der Tuuk, gedeputeerde van de Provincie Drenthe, de eerste Plantpaal in de grond. Dit gebeurde in een zijtak van het Oranjekanaal aan de Holsdiek in Orvelte. Als pilot wordt hier 30 meter hardhouten walbeschoeiing vervangen door duurzame beschoeiing van Plantpaal.

De drie waterschappen maaien ieder jaar 800.000 kilo gras langs de walkanten. Voorheen bleef het maaisel liggen langs de kant en hier kregen de waterschappen niets voor terug. Halverwege vorig jaar werd de samenwerking gezocht met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) om te kijken naar mogelijkheden om dit groene afval opnieuw te gebruiken als grondstof. De Kamer van Koophandel bracht de waterschappen aan tafel met het bedrijf Millvision uit Waalwijk. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het bedenken van innovatieve en duurzame productiesystemen en zo ontstond het product Plantpaal. Dit duurzame product kan op termijn het (maai)werk van de waterschappen goedkoper maken, waardoor ook de belastingbetaler profiteert.

De Kamer van Koophandel (KvK) is de verbinder in het project en heeft een cruciale rol gespeeld in het bij elkaar brengen van de verschillende partijen: waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel wil het MKB ondersteunen en stimuleren. Vanuit deze gedachte heeft de KvK, in opdracht van de Provincie Drenthe en in samenwerking met de NOM, het TOPprogramma Drenthe ontwikkeld. De Kamer van Koophandel wil de ontwikkeling van de regionale economie stimuleren door Drentse ondernemers vooruit te helpen met vernieuwing en groei. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Drenthe. In het TOPprogramma is er ruimte om Drentse ondernemers bij het project Plantpaal te betrekken. Er zijn al verschillende Drentse bedrijven bezig met bijvoorbeeld het maaien en het fabriceren van de pallets voor de palen.

Het unieke product Plantpaal is hét voorbeeld van groene chemie in de praktijk. Dit is heel interessant voor studenten van de Stenden Hogeschool in Emmen. Zij krijgen de mogelijkheid om te werken met grondstoffen uit eigen regio, die in de transitie naar groene chemie steeds belangrijker worden. Het komend jaar houden de studenten zelf in de gaten via onderzoek hoe de palen zich houden in en boven water. De palen zouden een levensduur moeten hebben van 25 jaar.

Het project wordt gefinancierd door de drie waterschappen en ondersteund door een financiële bijdrage vanuit de Provincie Drenthe.

Foto: Noordtij

Categories: Nieuws

Rijk geïntresseerd in Drentse biobased producten

Biobased ontwikkeling draagt bij aan een economie waarin zuiniger met grondstoffen en energie wordt omgegaan. Zo worden in Drenthe landbouwproducten (of de resten hiervan) steeds vaker gebruikt als bouwsteen voor hoogwaardige producten en ter vervanging van producten die nu nog worden gemaakt uit aardolie. In dat kader bracht minister Schultz van Haegen (IenM) op maandag 23 februari een bezoek aan Emmen.

Concrete voorbeelden
De minister bezocht een aantal interessante en innovatieve producten die in belangrijke mate bijdragen aan de overgang van een op olie gebaseerde economie naar een economie gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Producten die (vaak in nauwe samenwerking) tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden tot stand zijn gekomen en prachtige voorbeelden die bijdragen aan het verder vergroenen van de markt. Zo heeft de machinefabriek Emmen, in een samenwerking met partijen uit het initiatief Green PAC, een voetgangersbrug ontwikkeld uit biocomposieten. Dit zijn natuurvezels, gebonden in een kunststof. De voetgangersbrug wordt voor het eerst gebruikt in de nieuwe Emmer dierentuin: Wildlands Adventure Zoo Emmen, die in 2016 wordt geopend. Het voordeel is dat de brug licht in gewicht is en dat geen beslag wordt gelegd op schaarse fossiele grondstoffen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt bovendien dat de brug onderhoudsarm is. De voetgangersbrug is een opmaat naar bruggen die zwaardere lasten kunnen dragen, zoals personenauto’s. Hiermee wordt de biocomposietenbrug interessant voor het ministerie IenM als wegbeheerder van rijkswegen en waterwegen en voor de provinciale en gemeentelijke wegbeheerders.
Andere voorbeelden die aan de minister zijn getoond zijn een nieuwe generatie duurzame jachten van de Stichting Schone Golf, het beperken van watergebruik door land- en tuinbouw met behulp van GPS-netwerken door het Emmense bedrijf DACOM en de Plantpaal, een nieuwe vorm van oeverbescherming die wordt geproduceerd uit berm- en slootmaaisel.

Meer ruimte voor vergroening
De ondernemers hebben in een aansluitend gesprek met de minister en de Noordelijke bestuurders aangedrongen meer ruimte te bieden aan deze en andere vormen van vergroening. Dit sluit aan bij de Samenwerkingsagenda die de provincies en het ministerie van EZ onlangs hebben vastgesteld voor een gezamenlijke aanpak van innovatieondersteuning in het MKB.

Categories: Nieuws

Koningspaar bezoekt Stenden Hogeschool Emmen in Green PAC regio

No Comments

Op dinsdag 17 februari brengen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima een streekbezoek aan de Veenkoloniën in de provincies Groningen en Drenthe. Tijdens het bezoek zullen de Koning en de Koningin de Stenden Hogeschool in Emmen aandoen. De rol van het hoger beroepsonderwijs in de sociaal-economische ontwikkeling van Oost Drenthe staat centraal tijdens het koninklijke bezoek. Dit meldt het Koninklijk Huis.

Bedrijven, overheden, inwoners en onderwijsinstellingen werken samen om de Veenkoloniën verder te versterken. De rol die Stenden Hogeschool speelt in de ontwikkeling van deze Euregio wordt belicht tijdens het bezoek van het koninklijke echtpaar. Oost Drenthe is door haar ligging een belangrijke handelspartner van Duitsland. Het gebied staat bekend om haar technische en haar chemische industrie. Het onderwijsaanbod van Stenden Hogeschool is zo georganiseerd dat het zoveel mogelijk aansluit bij de regionale behoefte aan hoger onderwijs.  Nationale en internationale studenten van Stenden Hogeschool werken via toegepaste wetenschap aan de ontwikkeling van biocomposieten o.a. binnen het samenwerkingsverband Green PAC. Tijdens hun bezoek zullen studenten de Koning en de Koningin hierover vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden. De studenten hebben bijvoorbeeld een brug geconstrueerd uit biocomposieten. Een ander thema dat tijdens de dag aan bod komt is ‘van basisschool tot Master Polymer Engineering‘. De Koning en de Koningin zullen met leerlingen van een basisschool, het middelbaar onderwijs en pabo-studenten spreken over hoe belangstelling voor techniek in het onderwijs gestimuleerd kan worden. Het bezoek wordt afgesloten met een speech van de burgemeester op het Ondernemersplein van de hogeschool.

Categories: Nieuws

Gratis cursus over Biobased Economy

No Comments

Een economie die draait op biomassa als grondstof. Dat is volgens velen de toekomst. Hoe die toekomst te bewerkstelligen is, kan iedereen vanaf februari gratis leren in de online cursus van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE). Dit is een samenwerking van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

CoE BBE organiseert vanaf februari de eerste Massive Open Online Course (MOOC) op hbo-niveau in Nederland. Gedurende 8 weken komen verschillende onderdelen van de biobased economy aan bod. De reeks besteedt onder andere aandacht aan bio-raffinage, voedingsstoffen, biopolymeren, bio-energie, de relatie met mondiale (milieu)problemen, verschillende sociaal-economische factoren die de overgang beïnvloeden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MOOC Biobased Economy Introduction is voor iedereen toegankelijk en met name interessant voor hbo-studenten, docenten en professionals. De cursus is Engelstalig, maar wel Nederlands ondertiteld.

Praktijkvoorbeelden
De cursus bestaat uit online colleges door docenten en lectoren, oefeningen, presentaties door interessante gastsprekers en discussies. Biobased activiteiten van bedrijven worden belicht in een serie praktijkfilms. Ook wordt met gerichte (groeps)opdrachten de collectieve denkkracht van de deelnemers gebundeld.

De biobased economy is een speerpunt in de economische ontwikkeling van meerdere provincies in Nederland. Het vervult een hoofdrol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en is een gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de MOOC Biobased Economy Introduction staat op de website van het CoE BBE

Foto: van Avans.nl

Categories: Nieuws

Proefboerderij ‘t Kompas Valthermond innovatiecentrum voor initiatief Landbouw Veenkoloniën

No Comments
Proefboerderij ‘t Kompas, van de WUR, in Valthermond, voorheen onderdeel van KANON (Kenniscentrum Agro Noordoost Nederland), huisvest sinds kort het initiatief Innovatie Veenkoloniën. Dit initiatief is opgericht naar aanleiding van de Agenda voor de Veenkoloniën.
Enige tijd geleden is KANON opgegaan in het initiatief Innovatie Veenkolonieën. De keus om KANON hier onder te brengen komt voort uit de gedachte om de krachten te bundelen.Innovatie Veenkoloniën is in 2013 gestart en moet boeren helpen om in de toekomst te werken zonder steun van de overheid. Hiervoor worden verschillend projecten opgestart. Daarnaast is in proefboerderij ’t Kompas al jaren veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de landbouw. Door Innovatie Veenkoloniën onder te brengen bij de boerderij kan de WUR nog meer gaan samenwerken en wordt de functie van ‘t Kompas als innovatiecentrum verder versterkt.

Categories: Nieuws
nl_NLDutch
en_USEnglish nl_NLDutch