Internationaal onderzoek naar commercialisering van PHA

PHA is een veelbelovend plastic voor de toekomst. Qua samenstelling is het vergelijkbaar met polypropyleen en polyethyleen (twee kunststoffen die momenteel zeer veel worden gebruikt, maar die op olie gebaseerd zijn) waardoor er veel toepassingsmogelijkheden zijn. Denk aan consumenten-, land- en tuinbouwproducten, catering, verpakkingsmaterialen, coatings en rubbers en hoogwaardige farmaceutische en medische producten.

 

Grote plus van PHA is dat het biopolymeer in bijna iedere natuurlijke omgeving (composteerbak, bodem en zee) afbreekt en dus een positieve invloed heeft op het tegengaan van de mondiale plasticvervuiling. Nadeel van het polymeer is echter dat het tot nu toe nog geen groot aantoonbaar en toepasbaar succes heeft opgeleverd. Vaak is de kwaliteit niet voldoende en is de kostprijs te hoog aangezien het nog niet in grote volumes wordt gemaakt. Vanuit deze gedachten is nu een internationale samenwerking ontstaan waarin verschillende bedrijven uit het Chemical Cluster Emmen, het Chemical Cluster Brandenburg en The Paper Province in Sweden werken aan de verdere ontwikkeling en commercialisering van dit bijzondere polymeer.

 

Via het hiervoor opgezette onderzoek en de strategisch gekozen samenwerking gaan zij zich de komende tijd bezig houden met het vergroten van de kansen en toepassingsmogelijkheden van PHA. Zo gaat het consortium actief op zoek naar manieren om de productie op te schalen, de kwaliteit te verbeteren en te testen hoe het polymeer succesvol voor verschillende toepassingen zoals spuitgieten, extrusie en 3D-printen kan worden gebruikt. Na afronding van het project wil het consortium een stap verder zijn in het gebruik en de toepassingen van PHA, zodat de commerciële kansen rond dit biopolymeer kunnen worden verzilvert.

GoChem: De innovatieversneller voor duurzame chemie in het mkb

Innovatie in de chemische sector kan bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving, reductie van CO2 en de groei van de circulaire economie. Mkb-ondernemingen spelen hierin een belangrijke rol en kennisinstellingen hebben veel te bieden op dit gebied. Doel van GoChem is om mkb’ers in de chemische industrie te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en producten die bijdragen aan de groene innovatie in Nederland. .

 

KIEM GoChem
KIEM GoChem financiert praktijkgerichte projecten waarin minimaal één mkb-onderneming samenwerkt met een kennisinstelling (hogeschool, universiteit of Wageningen Research) en richt zich specifiek op aantal belangrijke thema’s in de chemische industrie zoals bronnen en grondstoffen, chemische processen en hergebruik en recycling De projecten duren maximaal een jaar, hebben minimaal één chemische innovatiecomponent en vallen o.a. binnen de hierboven genoemde thema’s (een totaaloverzicht van de thema’s tref je hier). De doelgroep van de regeling is breder dan uitsluitend chemische (mkb-)bedrijven en/of chemie kennisinstellingen en omvat de hele keten van grondstof tot hergebruik en recycling. Financiering wordt verstrekt aan de kennisinstelling en bedraagt maximaal € 40.000 per project. De deelnemende mkb-onderneming(en) draagt maximaal € 5.000 (in kind) en € 5.000 (in cash) bij aan de financiering van het project.

 

Verwachte openstelling
De regeling opent half april. Het eerste ophaalmoment is in mei. Om in te kunnen dienen, moet een projectidee zijn voorgelegd aan het  programmateam van GoChem. Het team geeft advies over het projectidee en kijkt of het past binnen KIEM GoChem. Hiermee wordt een gelegenheid gecreëerd voor een verdere aanscherping en verbetering van uw voorstel. Indien relevant kan het programmabureau u ook adviseren over consortiavorming (mkb, kennisinstellingen), financiering en eventueel vermarkting.

 

Een idee voorleggen kan nu al. Het formulier hiervoor staat op de website www.gochem.nl.

 

Miljoenen om oplossingen rond plastic afvalprobleem te testen

Het Chemical Cluster Emmen is al jaren een van de grootste chemieclusters in Nederland die zich bezig houdt met de productie en recycling van plastics. Met het chemisch industrieterrein Emmtec Industry & Businesspark als thuisbasis werken verschillende innovatieve bedrijven aan manieren om het plastic afvalprobleem aan te pakken. Dat moet ook volgens Henk Brink, gedeputeerde Economie van de provincie Drenthe: “De maatschappij wordt zich steeds meer bewust van de problematiek van de plastic afvalberg. Het antwoord hierop ligt in de circulaire economie. Oftewel zoveel mogelijk oud vervuild plastic recyclen en nieuwe plastics maken op basis van biomassa in plaats van olie.” En juist daar zijn ze in Emmen goed in. Gevestigde bedrijven als Senbis, Cumapol en Morssinkhof focussen zich al op maximale (up)recycling en biobased toepassingen.

 

Testruimte met apparatuur
De afgelopen jaren hebben verschillende Emmense plasticfabrikanten (waaronder Senbis, Cumapol en Morssinkhof) zich verenigd binnen het samenwerkingsverband SPIC. Met dit samenwerkingsverband willen ze bijdragen aan het versnellen van innovaties rond de vergroening van de plasticindustrie. De toekenning van de subsidie met een totale waarde van bijna 3 miljoen (een half miljoen van de provincie Drenthe, 2,5 miljoen door Brussel en een halve ton van de gemeente Emmen) komt daarin als geroepen. Met het geld wordt de komende periode geïnvesteerd in het creëren van een testruimte met state-of-the-art apparatuur op het Emmtec Industry & Businesspark. Gerard Nijhoving, algemeen directeur van Senbis en mede-eigenaar van SPIC Facilities, is dan ook erg blij met de toegezegde subsidie (die overigens pas definitief wordt goedgekeurd na toetsing op wet- en regelgeving door het SNN). Nijhoving: “Ik verwacht dat met de nieuwe testfaciliteit diverse duurzame plastics en plasticproducten ontwikkeld en geproduceerd gaan worden in Emmen. Vanuit die visie investeren wij als bedrijfsleven ook in deze ambitie en zijn we dankbaar dat de overheden dit ook zo zien en ondersteunen.”

 

Internationale aantrekkingskracht
Naast de innovaties die de testfaciliteit mogelijk maakt, zal ook de internationale aantrekkingskracht van het Chemical Cluster Emmen vergroten. Nijhoving: “Met ons initiatief SPIC en de ontwikkeling van de nieuwe testfaciliteit laten we zien wat we in huis hebben. De focus ligt op bioplasatics, recyclen en 3D printen. Thema’s die de komende jaren alleen maar verder zullen groeien en waar de belangstelling alleen maar groter voor wordt.”

 

Onderdeel van Chemport Europe
Chemical Cluster Emmen is samen met Chemical Cluster Delfzijl onderdeel van Chemport Europe. Beide clusters vullen elkaar aan, waarbij het Emmense cluster zich vooral richt op plastics en vezels. Gedeputeerde Henk Brink stelt: “Ik hecht grote waarde aan de samenwerking tussen beide clusters. Gezamenlijk maken ze het mogelijk dat Noord-Nederland zich internationaal onderscheidt als dé groene chemieregio van Europa”.

Bedrijfsleven Noord-Nederland wil met NHL Stenden verder innoveren in Smart Industry

Er is een groeiend tekort aan talent, kennis en kunde in de sector High Tech Systems & Materials (HTSM). Dit is voor NHL Stenden Hogeschool Emmen in samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid aanleiding geweest een Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing op te richten.

Studenten en experts gaan in dit Centre aan de slag met specifieke vraagstukken van het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld een 3D-composietprinter die constructieonderdelen kan printen die voorheen bestonden uit metaal, of een robot die kan zorgen voor automatisering van kunststoflassen. De uitkomsten daarvan moeten direct leiden tot innovaties in de bedrijven. Daarnaast helpt het Centre bedrijven om zich verder te ontwikkelen in de Smart Industry en worden studenten klaargestoomd voor een toekomst in deze sector. Onderwijs sluit hierdoor naadloos aan op de vraag van de regionale markt.

 

Handen ineen voor arbeidsmarkt Noord-Nederland

Onderwijs, bedrijven en overheid investeren in dit Centre of Expertise. Directe partners zijn Stevens Engineering, Dopple, KxA, Getech en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast hebben de provincie Drenthe en de gemeenten van de Dutch Techzone (Emmen, Hardenberg, Hoogeveen, Coevorden) een subsidie toegekend om de Drentse economie te blijven ontwikkelen tot een vitale, innovatieve regio. Het project wordt verder ondersteund door SNN, het Fieldlab Technologies Added, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, de Ondernemerskring Emmen & Techniek Sociëteit Zuidoost-Drenthe, Emmtec Industry & Businesspark en Engie.

Bron; www.dutchtechzone.nl

Noord-Nederland presenteert investeringsagenda voor grootschalige emissievrije waterstof

Bedrijven en overheden in Noord-Nederland willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. De deelnemende partijen verwachten de waterstof in 2030 grootschalig en rendabel te kunnen produceren, gebruiken en transporteren. Vorige week presenteerden ze hun ‘Integraal waterstofplan Noord-Nederland’ aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Bij de presentatie vroeg men Wiebes om een gedeelte van de onrendabele top van waterstofproductie te financieren.

 

Waterstof is geschikt als energiedrager en als duurzame grondstof voor de chemische industrie. Transport van waterstof is goedkoop, waardoor het over langere afstand kan worden getransporteerd. Doordat waterstof eenvoudig is op te slaan in grote volumes, kan het op elk moment worden aangewend.

 

In het waterstofplan worden grootschalige plannen voor productie, infrastructuur en gebruik van emissievrije waterstof weergegeven. Onder emissievrije waterstof verstaan de samenstellers waterstof die is geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit of met aardgas in combinatie met CO2-afvang en -opslag.

 

De investeringsagenda bevat een schaalsprong, zodat de jaarlijkse productie van emissievrije waterstof een ordegrootte van miljarden m3 bereikt. 1 miljard m3 heeft een energie-inhoud van ongeveer 10,8 petajoule (PJ). Vervanging van een miljard m3 grijze waterstof door emissievrije bespaart ongeveer 600 kiloton CO2-uitstoot. Dit wordt bereikt door investeringen in productieclusters van groene waterstof, een productielocatie voor blauwe waterstof, waterstof- en CO2-infrastructuur en omzetting van bestaande industrie.

 

De investeerders achten de schaalsprong nodig voor kostenreductie in technologie en infrastructuur. Ze verwachten dat rendabele productie in 2030 mogelijk is. Tot 2024 is de onrendabele top gemiddeld 100 miljoen euro per jaar. De bedrijven willen zelf een deel top op zich te nemen en vragen het Rijk om een SDE+-achtige exploitatiesubsidie voor de rest.

 

Negentien partijen

Het plan is opgesteld door Avebe, BioMCN, EMMTEC services, Eneco, Engie, Equinor, ESD-SIC, Groningen Seaports, Lagerwey, NAM, Gasunie, Nedmag, Nouryon, Nuon/Vattenfall, Provincie Groningen, Shell, Suikerunie, Teijin Aramid en Waterbedrijf Groningen.

Regio investeert fors in excellent vakmanschap en hoogwaardige maakindustrie

Er is een groeiend tekort aan talent, kennis en kunde in de sector High Tech Systems & Materials. Daarom heeft NHL Stenden Hogeschool Emmen, in samenwerking met het bedrijfsleven en SNN, de Dutch TechZone gemeenten en de provincie Drenthe, een Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing opgericht.

 

Onderwijs sluit naadloos aan op vraag van de regionale markt
Studenten en experts gaan in het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing aan de slag met specifieke vraagstukken van het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld een 3D-composietprinter die constructieonderdelen kan printen die voorheen bestonden uit metaal, of een robot die kan zorgen voor automatisering van kunststoflassen. De uitkomsten daarvan moeten direct leiden tot innovaties in de bedrijven. Daarnaast helpt het Centre bedrijven om zich verder te ontwikkelen in de Smart Industry en worden studenten klaargestoomd voor een toekomst in deze sector. Onderwijs sluit hierdoor naadloos aan op de vraag van de regionale markt.

 

Handen ineen voor arbeidsmarkt Noord-Nederland
Onderwijs, bedrijven en overheid investeren in dit Centre of Expertise. Directe partners zijn Stevens Engineering, Dopple, KxA, Getech en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast hebben de provincie Drenthe en de gemeenten van de Dutch Techzone (Coevorden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen) een subsidie toegekend om de Drentse economie te blijven ontwikkelen tot een vitale, innovatieve regio. Het project wordt verder ondersteund door SNN, het Fieldlab Technologies Added, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, de Ondernemerskring Emmen & Techniek Sociëteit Zuidoost-Drenthe, Emmtec Industry & Businesspark en Engie.

Chemical Cluster Emmen investeert half miljoen in aantrekken bedrijvigheid rond groene chemie

Afgelopen vrijdag 8 februari zette de provincie Drenthe, de gemeente Emmen en het bedrijvennetwerk SUSPACC uit Emmen een handtekening onder de samenwerking om de bedrijvigheid in en rond het Chemical Cluster Emmen flink te laten groeien. ‘Drenthe behoort met het Chemical Cluster Emmen tot de top van Europa waar het gaat om de productie van groene kunststoffen, composieten, vezels en garens. Een unieke positie die we de komende jaren willen vasthouden en versterken’, aldus gedeputeerde Henk Brink. ‘Met het ondertekenen van de samenwerking laten we zien dat we ons daar de komende periode actief voor inzetten.’

 

Guido Rink: ‘Als nieuwe wethouder bij de gemeente Emmen zie ik sinds mijn aanstelling dat er veel ontwikkelingen zijn bij het MKB op het gebied van groene vezelchemie. Wat daarin opvalt is dat de bedrijven elkaar hier versterken en samenwerken aan vernieuwing. Bedrijven kijken over hun eigen belang heen en werken vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt. Onlangs bijvoorbeeld nog door samen te investeren in een innovatieve testfabriek voor een revolutionaire recycletechniek van polyesters.’

 

Kansen voor ondernemers
In de afgelopen jaren heeft het MKB in Emmen flinke stappen gezet rond innovatie en samenwerking in de groene chemie. Er is gewerkt aan slimme biobased toepassingen en van gerecycled materiaal worden nieuwe producten gemaakt. Er wordt intensief samengewerkt met kennisinstellingen en overheden om innovatie te versnellen en de weg naar de internationale markt vrij te maken. Drenthe en Emmen hebben er zelfs een speciaal team voor in het leven geroepen, de Taskforce Groene Chemie. En juist die ontwikkelingen bieden kansen voor andere bedrijven om zich in het Emmense cluster te vestigen.

 

Een gezamenlijk doel
Bijzonder aan de ondertekening afgelopen vrijdag was de medeondertekening door het bedrijvennetwerk SUSPACC. Bestuursvoorzitter Bart Labrie. ‘Binnen SUSPACC behartigen we de gemeenschappelijke belangen van het MKB op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast creëren we samenwerkingen tussen de leden en delen we kennis. Met de ondertekening van het programma ‘Circulaire Economie en Groene Chemie 2019’ samen met de overheden laten we zien dat we ons als MKB niet alleen actief inzetten, maar ook financieel bijdragen aan het doel om gezamenlijk op te trekken bij de verdere ontwikkeling van een internationaal georiënteerd biobased en circulair chemisch cluster.’

 

Chemport Europe
Het Chemical Cluster Emmen maakt deel uit van Chemport Europe. Het innovatie ecosysteem voor chemicaliën en materialen in Noord-Nederland. De ambitie van Chemport Europe is om het eerste cluster in Nederland te zijn, en wellicht in Europa, met nul CO2-emissies en een minimale milieu-impact. Met de officiële ondertekening laat het Chemical Cluster Emmen zien daar met toewijding en een investering ter waarde van bijna een half miljoen euro actief aan bij te dragen.

 

Foto: Hansman Foto en Beeldwerk 

Oplossing plasticafvalprobleem stap dichterbij

De vraag naar plastic blijft groeien en daarmee ook de noodzaak om plastic te recyclen. Volgens een rapport van de MacArthur Foundation uit 2016 zal het gebruik van plastic de komende 20 jaar verdubbelen en in 2050 zelfs verviervoudigen. In ditzelfde rapport wordt aangegeven dat 40% van het wereldwijd geproduceerde plastic bestemd is voor verpakkingen en wegwerpproducten. Van dit percentage komt 32% in de natuur terecht met alle gevolgen van dien. Ook het Centraal Planbureau deed onderzoek in 2017. Uit dit onderzoek bleek dat het inzamelen van plastics niet of nauwelijks iets oplevert voor de natuur. Het huidige ingezamelde plastic wordt vaak verwerkt tot een nieuwe grondstof met matige kwaliteit die beperkt houdbaar is en daardoor alsnog vaak op de stort of in een verbrandingsoven beland.

 

Zoektocht
Marco Brons, CTO van Cumapol in Emmen, houdt zich dagelijks bezig met het recyclen van polyester voor verschillende toepassingen. Zo werkt hij al langere tijd aan het recyclen van polyester met een hoge kwaliteit. Tot nu toe was dit nog wel beperkt aangezien het meeste kunststofafval bestaat uit mix van allerlei verschillende soorten gekleurde plastics en ‘folies’, waarvoor de toepassingsmogelijkheden beperkt zijn. Marco loste dit op door de zich voornamelijk te richten op het recyclen van een relatief schone afvalstroom van heldere en lichtblauwe PET flessen. Alleen zo kon hij de gewenste kwaliteit leveren. Toch bleef het kriebelen bij Marco. Mede aangewakkerd door de discussie rond plastic vervuiling en de negatieve gevolgen die het heeft voor de natuur bleef hij zoeken naar een manier om het recyclen te verbeteren zonder op de kwaliteit in te leveren. Een zoektocht waarvan de oplossing nu een stuk dichterbij is gekomen.

 

Samen bereik je meer
In samenwerking met de bedrijven Morssinkhof, DSM-Niaga en DuFor Polyester Specialties die zich eveneens bezig houden met het zoeken naar duurzame oplossingen in de polyester keten, en het initiatief Green PAC (een samenwerking tussen de hogescholen NHL Stenden en Windesheim op het gebied van kunststoffen) werkte Marco aan de ontwikkeling van een nieuwe recycletechniek. Een techniek die het mogelijk maakt om elk type gebruikt polyester te behandelen, de kleur te verwijderen en uiteindelijk te verwerken tot een grondstof die net zo goed is als nieuw. En met succes. Het is inmiddels gelukt om een grondstof terug te winnen die zelfs gebruikt kan worden in de voedingsindustrie, waar de hoogste eisen worden gesteld aan plastics.

 

Een duurzame remedie
De techniek die Marco samen met zijn partners heeft ontwikkeld heeft de naam CuRe gekregen. CuRe staat voor Cumapol Recycling en heeft betrekking op het vinden van de oplossing voor het recyclen van verschillende en gekleurde polyester afvalstromen. Daarnaast betekent ‘cure’ in het Engels onder andere remedie en/of verduurzaming. Een toepasselijke naam als onderdeel van de oplossing om de plastic afvalberg te verkleinen en er duurzamer mee om te gaan. Marco: “Ons doel met onze nieuwe techniek is om gebruikte polyester zo te recyclen dat ze geschikt zijn voor veeleisende toepassingen zoals tapijten, textiel en voedselverpakkingen. Daarnaast hopen we met deze nieuwe techniek een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van het wereldwijde probleem van plasticafval. Maar dat is niet het enige. Naast deze nieuwe recycletechniek hebben we  meteen gekeken naar manieren om de techniek zo energiezuinig mogelijk te maken en ook daarin hebben we flinke stappen gezet. Zo gebruikt onze techniek maar beperkt meer energie dan mechanische recycling en minder energie dan andere chemisch recycle technieken en ook dat is een stuk beter voor het milieu.”

 

De volgende stap
Volgende stap voor Marco is nu om een proeffabriek te bouwen. Marco: “Tot nu toe hebben we de techniek alleen nog maar op kleine schaal getest. Met een proeffabriek is het mogelijk om de technische en financiële duurzaamheid van onze nieuwe technologie te bewijzen aan de rest van de wereld. Als alles volgens plan verloopt zal dat aankomende zomer zijn. Hier moet ik wel bij benadrukken dat ons dat niet was gelukt zonder de samenwerking met onze partners. Juist door hun hebben we de ontwikkeling van de techniek kunnen versnellen en is de opschaling van lab naar fabriek een stuk dichterbij gekomen.”

Meer informatie is te vinden via www.cumapol.nl

Engeland in de ban van duurzame Nederlandse ondernemer

Een beetje nerveus was ondernemer Robert Milder wel toen hij zijn duurzame, circulaire meubilair van plastic zwerfafval presenteerde aan een vijfkoppige jury topondernemers in het Britse tv-programma Dragons’ Den. Voor het oog van zo’n 3 miljoen Britten, hield Robert een betoog over zijn concept in de hoop dat een van de ondernemers erin wilde investeren. En met succes. De jury was gecharmeerd, zelfs zo, dat vier van de vijf ondernemers een kant-en-klaar aanbod op tafel legde.

 

Praktische oplossing voor een wereldwijd probleem
Robert is CEO bij Van de Sant Innovations in Emmen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van meubels en houdt zich bezig met de ontwikkeling van meubels uit zwerfplastic. Robert: “Een aantal jaren geleden was ik op vakantie op een van de Caribische eilanden en terwijl ik op het strand lag en om me heen keek zag ik overal plastic. Ik vond het verschrikkelijk en dat was voor mij het moment om er wat aan te doen.”
De periode erna werkte Robert aan het maken van meubilair op basis van zwerfplastic. Robert: “Het eerste jaar dat ik met het idee aan de gang ging ben ik vooral bezig geweest om het product zo te ontwikkelen dat het aan alle standaarden voldeed. Ik maak designmeubelen en daarin is het van belang dat het naast stevig en goed, ook sexy en elegant is.” Een jaar later was er dan een meubellijn die voldeed. En toen ging het best snel. Robert: “Je merkt dat de maatschappij er mee bezig is. Zwerfafval en plasticsoep zijn actuele onderwerpen. Zo heeft de EU eind 2018 nog een wet aangenomen om single-use-plasic in Europa per 2021 te verbieden en overal is men bezig om manieren te vinden om zwerfplastic op te ruimen en tegen te gaan. Het concept van designmeubelen uit zwerfplastic sluit daar goed bij aan.”

 

Erkenning en exposure
Robert vroeg een bedrag van rond de 70.000 pond, omgerekend zo’n 80.000 euro. Daartegenover stond dat Robert de jury 15% aandeel in het bedrijf beloofde. Alle vier juryleden boden dit bedrag, en er ontstond zelfs een discussie wie er iets extra’s kon bieden. Er was er echter maar één waar Robert een goed gevoel bij had en genoegen nam met het voorgestelde aandeel van 15% in het bedrijf. Na een korte overweging koos Robert voor haar. Het gaat om de multimiljonair Deborah Meaden. Een succesvol Britse ondernemer. Robert: “We hebben al contact via de mail en telefonisch. Binnenkort gaan we met haar om tafel om te kijken naar onze bedrijfsstrategie en marketing. Het ging ons in die zin ook niet om eens om het geld, maar om de erkenning en exposure die we nu in de UK hebben gekregen. Dat is natuurlijk geweldig en biedt ons ook in Nederland weer nieuwe kansen.”

 

Nederlandse ondernemer pitched voor Engels miljoenen publiek

Zondag 13 januari is het moment van de waarheid voor Robert Milder. Dan betreedt deze Nederlandse oprichter en CEO van Van de Sant Innovations uit Emmen het hol van de draken, of beter gezegd Dragons Den. Deze succesvolle tv-show op BBC Two is al jarenlang een favoriet programma in Engeland met gemiddeld 3 miljoen kijkers per aflevering. Het programma biedt ondernemers de mogelijkheid hun droom waar te maken door aan een vijfkoppige jury van topondernemers hun plannen te pitchen. De beste ideeën worden beloond met een flinke financiële injectie. Pitchen doet Robert bijna elke dag, maar weet hij de vijf “Dragons”te overtuigen van de noodzaak voor duurzaam meubilair dat plastic afval tegen gaat, of wordt het voor hem ook een Brexit?

 

Zwerfplastic als grondstof
De wereld veranderd in hoog tempo. Vijf jaar geleden was plastic nog een zeer gewaardeerd verpakkingsmateriaal, maar nu staat het in het middelpunt van de mondiale discussie over de schadelijke gevolgen in de natuur en vooral ook in onze oceanen. De conditie van de oceanen is anno 2019 nog nooit zo slecht geweest. Dieren en planten worden ernstig bedreigd. Om de hoeveelheid zwerfplastics een halt toe te roepen heeft de Europese Unie eind 2018 een wet aangenomen die het gebruik van wegwerpplastic per 2021 verbiedt, en ook mondiale brandowners publiceren openlijk hun strategieën om het gebruik van wegwerpplastic te stoppen en recycling te stimuleren.
Maar het dichtdraaien van de kraan is slechts een onderdeel van de oplossing. Wat te doen met de 150 miljoen ton aan plastic afval wat al in de oceaan drijft? Van de Sant Innovations heeft een circulair verdienmodel ontwikkeld dat het zwerfplastic van zowel land als oceaan gebruikt als grondstof voor hoogwaardige producten, zoals design meubilair.

 

Circulair produceren
Hout- en textielelementen worden vervangen door zwerfplastics, waardoor het meubilair van Van de Sant Innovations uit 75 tot zelfs 90 procent circulair kunststof bestaat. Dit maakt hun producten uitermate geschikt voor re-manufacturing, waardoor het materiaal telkens opnieuw gebruikt kan worden en er geen materialen verloren gaan. Dat deze manier van circulair produceren aanslaat mag duidelijk zijn. Het Nederlandse bedrijf heeft in korte tijd een indrukwekkend trackrecord opgebouwd met klanten en partners als National Geographic, US Government en de Verenigde Naties.

 

Impact maken
Van der Sant heeft de ambitie om met nieuwe productietechnieken en blockchain technologie productinnovaties door te voeren, de capaciteit uit te breiden en een nog grotere impact te maken bij het oplossen van het probleem van zwerfplastics. De pitch in het Engelse programma biedt kansen om die ambitie versneld te realiseren. Robert: “Met onze deelname aan Dragons Den hopen we deze volgende stap te zetten. Maar wat er zondag ook gebeurd na mijn pitch, ik zal mijn tocht voortzetten om, net als personen als Boyan Slat, de wereld een stukje schoner achter te laten voor de vele generaties die volgen.”

 

Bedrijf met een missie
Van de Sant Innovations is een bedrijf met een missie. Het bedrijf hoopt met haar innovatieve productieprocessen de meubelindustrie op zijn kop te zetten en in belangrijke mate bij te dragen aan het stoppen van ontbossing en plastic vervuiling. Zie onderstaand filmpje.